Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-09-05

Förslag från SFPO om visst småskaligt torskfiske i västra Östersjön (22 – 23)

www.sfpo.se

 

                                           

 

 

Göteborg den 5 september 2022

 

                                                                                                                                                                        Näringsdepartementet

                                                                                   Att: Marianne Goffeng Raakil

                                                                       [email protected]

 

                                                                                  Havs- och vattenmyndigheten

                                                                                  Att: Jens Persson

                                                                       [email protected]

 

   

Länk till dokumentet.

 

 

Förslag från SFPO om visst småskaligt torskfiske i västra Östersjön (22 – 23)

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Tack för det av Näringsdepartementet arrangerade samrådsmötet om fiskemöjligheter för 2023 den 2 september.

 

SFPO är djupt oroade över situationen i Östersjön och för våra medlemmars Östersjöfiske. Situationen för torsk i det östra beståndet (25 – 32) har trots nödstoppet som beslutades den 23 juli 2019 ännu inte blivit något bättre. Situationen vad gäller västra Östersjön är fortsatt dålig. Här föreligger definitivt ett stort behov av ytterligare åtgärder mot övergödning, miljögifter och klimatförändringar samt säl och skarv. Berörda svenska yrkesfiskare har på inget sätt kompenserats för nödstoppet och många tidigare yrkesfiskare är nu verksamma utanför fisket.

 

Rådgivningen från ICES innebär en ökning och den anger att 943 ton torsk kan fiskas 2023 i område 22 – 24 (Cod (Gadus morhua) in subdivisions 22–24, western Baltic stock (western Baltic Sea) (figshare.com)). Kommissionens förslag vad gäller torsk, västra Östersjön 2023 innebär att endast bifångster fortsättningsvis ska vara tillåtna (Commission proposal fishing opportunities Baltic Sea 2023 (europa.eu)). Mot bakgrund av situationen i Östersjön vad gäller torsk och situationen för de kvarvarande demersala Östersjöfiskarna i södra Östersjön föreslår SFPO härmed att ett visst småskaligt torskfiske ska vara tillåtet 2023. SFPO föreslår att båtar upp till en längd om 12 meter med passiva redskap ska vara tillåtna att fiska 400 kg/vecka. Det handlar om att, utan att äventyra torskbeståndets möjligheter till återhämtning, säkerställa de kvarvarande småskaliga yrkesfiskarnas en möjlighet att överleva den rådande katastrofala situationen. Förslaget omfattar inte område 24 och flexibilitet bör råda på så sätt att om någon fiskar mer än 400 kg under en vecka ska det som fiskas ”för mycket” reducera fiskemöjligheten veckan efter.

 

Innevarande år har Sverige en bifångstkvot, torsk om 76 ton i västra Östersjön. Nyttjandet av denna bifångstkvot uppgår fram till och med idag till blygsamma 7 ton, motsvarande 10 % av bifångstkvoten. Vår bedömning är att marginalnyttan i att tillåta det småskaliga fisket med passiva redskap i enlighet med vårt förslag att fiska 400 kg torsk varje vecka vida överstiger risken för att en sådan möjlighet skadar torskbeståndet. I denna bedömning konstateras att säl och skarv fortsättningsvis varje dag dödar långt mycket mer torsk än vad de få berörda yrkesfiskarna skulle medges rätt att fiska.  

 

SFPO föreslår således att Sverige inom EU-samarbetet verkar för ett undantag för det småskaliga demersala yrkesfisket, båtar under 12 meter som fiskar med passiva redskap, så att dessa ska få lov att fiska 400 kg torsk/vecka. Det sammanlagda uttaget som kan bli aktuellt motsvarar sälens predation av torsk under en mycket kort tid.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer