Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Bibliotek
Kontakt

Nyheter


2018-05-02

SFPO remissyttrande: ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön avseende förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Yttrande i anledning av remiss gällande ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön avseende förbudsperiod för fiske efter ål i havet (dnr 1478-18)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) har getts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss, SFPO vill framföra följande synpunkter:

Sverige som land har redan vidtagit kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med den problematiska ålsituationen. Såväl näringen som myndigheter m.fl. har bidragit. Existerande ålförvaltningsplaner har efterkommits; EU har i de revisioner som har gjorts konstaterat att Sverige och svenskt fiske i huvudsak har uppfyllt sina åtaganden.

Det av EU fattade beslutet om ett stopp om tre sammanhängande månader är enligt vårt sett att se på saken oskäligt.

För det första tar beslutet inte hänsyn till att Sverige har en lång kuststräcka, något som innebär att tidpunkten för fångst varierar väsentligt. Vi anser att det är fel i det att beslutets effekter inte träffar de berörda på samma sätt. För det andra förefaller det SFPO som synnerligen dålig politik att fortsättningsvis tillåta fiske efter glasål. Trovärdigheten i politiken har dessvärre gått förlorad i och med att man fortsättningsvis tillåter glasålsfiske. För det tredje finns bestånd av säl och skarv som med god marginal motsvarar fiskets dödlighet. Det hade varit bättre politik att åtgärda säl- och skarvrelaterade problem i stället. Säl och skarv orsakar härutöver, vilket torde vara väl känt, åtskilliga andra skador för fisket och samhället. En fjärde aspekt är vattenkraften, som nu sägs ska moderniseras. Den åtgärden skulle ha vidtagits för länge sedan och om så skett hade ålsituationen varit bättre än vad den nu är.

SFPO delar de uppfattningar som till Havs- och vattenmyndigheten i denna sak har framförts från Svenska Insjöfiskarena.

Med vänlig hälsning

SVERIGES FISKARES PO
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Tore Johnsson (Vice Ordförande)
0707-53 40 61
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ewa Lavett (Marinekolog)
0700-36 96 26
[email protected]

Läs mer