Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-06-30

Synpunkter angående algodlingar i Mollöfjorden och södra Hakefjorden

www.sfpo.se

 

                                           

Göteborg den 30 juni 2022

                                                                                                                                   

Kobb AB
[email protected]

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av samråd om etablering av algodlingar i Mollöfjorden och södra Hakefjorden

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Kobb AB planerar att etablera en algodling i Mollöfjorden och tre i södra Hakefjorden i Orust, Tjörns och Kungälvs kommuner. Algen som planeras att odlas är sockertång med användningsområden i t.ex. livsmedelsindustrin. Användningen av havsområde för odlingarna har bedömts vara tillståndspliktig enligt 11 kap MB.

 

Det förekommer inga riksintressen för yrkesfisket i området för den planerade algodlingen i Mollöfjorden. Väster om algodlingen finns ett större havsplaneområde av riksintresse för yrkesfisket (södra Skagerrak utsjöområde RI YF 16 HP). Det finns även ett område i söder som är av riksintresse för yrkesfiske (Pater Noster Måseskär RI YF 66) och är klassat som ett fångstområde. I Hakefjorden är de planerade algodlingarna inom område av riksintresse för yrkesfisket (Hakefjorden Åstol Lövön RI YF 58) och är klassat som ett lekområde för torsk.

 

 

SFPO vill inledningsvis uttrycka en mycket stor förvåning över att sökanden inte valt att föra samtal med fiskets organisationer om var lämpliga platser för algodling kan finnas.

 

SFPO anser att samrådsunderlaget självfallet borde ha innehållit en beskrivning av fiskets bedrivande i valda områden.

 

Områdena i Hakefjorden är av riksintresse för yrkesfisket och klassade som lekområden för torsk. Torsksituationen i Västerhavet är definitivt inte sådan att man bör etablera andra verksamheter på platser där torsk leker.  

 

Det västligaste av områdena (”Syd Alnebådan”) är synnerligen olämpligt för algodling utifrån fiskets bedrivande; i denna del refererar dels till vi till vad SPF har framfört, dels vill vi framföra och betona att området är ett mycket viktigt sådant för det burfiske efter havskräfta som bedrivs. Detta fiske är långsiktigt hållbart och eftersom burfiskets problem är brist på områden så vore det direkt olämpligt att ta ett sådant område i anspråk för algodling.

 

SFPO anser med stöd av det ovan anförda att de valda områdena är direkt olämpliga för algodling.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer