Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-20

Synpunkter angående Natura 2000-tillstånd för vindpark vid Stora Middelgrund

 

En bild som visar text, clipart

Automatiskt genererad beskrivning
   www.sfpo.seLänk till dokumentet.

 

Göteborg den 20 oktober 2022

 

 

 

 

Synpunkter på ansökan om Natura 2000-tillstånd för vindpark vid Stora Middelgrund, dnr 521-3406-2021

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Strömstad till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om selektivitet, skonsamhet och kvalité.  

Vattenfall Stora Middelgrund Vind AB, och Vattenfall Vindnät Sverige AB ansöker om Natura 2000-tillstånd till uppförande och drift av en vindkraftpark. Området som är föremål för ansökan skyddas i Natura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde bank respektive Nordvästra Skåne Utsjövatten. Ansökan gäller även Natura 2000-tillstånd för utläggande och bibehållande av för vindkraftparken erforderliga kablar och ledningar.

Synpunkterna nedan rör ansökan om Natura 2000-tillstånd. SFPO har tidigare gett ett bredare spektrum av synpunkter i ärendet med dnr 500-5573-2021.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden. I dessa förekommer arter eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv anses vara särskilt skyddsvärda. Generellt anser SFPO att verksamheter kan bedrivas i sådana områden så länge dessa verksamheter inte äventyrar syftet med skyddet i Natura 2000-områdena. Verksamheter som däremot äventyrar syftet med skyddet bör inte medges tillstånd.

Föreliggande MKB tycks dra den övergripande slutsatsen att den aktuella vindkraftparken inte har några märkbara effekter på de bevarandevärden som N2000-området är satt att skydda. Det är emellertid viktigt att notera att befintlig internationell kunskap om vindkraftsparkers effekter baseras på studier på vindparker som är små, på förhållandevis grunt vatten nära kust, och med få turbiner och låg produktionskapacitet. De parker som nu är aktuella har en helt annan karaktär. Mycket få studier av dessa studier omfattar flera påverkansfaktorer eller ekosystem komponenter samtidigt. Det är uppenbart att kumulativ påverkan och ekosystemeffekter är svåra att bedöma. De snabbt ökande areella anspråken på haven gör det troligt att kumulativ långsiktig påverkan kommer att öka. SFPO anser att det finns en betydande risk att den stora expansionen av vindkraft till havs kan komma att ha betydande miljöpåverkan.

I föreliggande MKB sägs att ”analysen visar på att etablering av vindkraft på Stora Middelgrund bidrar till en minskad kumulativ påverkan över Stora Middelgrund. Eftersom det inte finns vindkraft i området i dagsläget sker självklart en viss ökning i påverkan från de belastningar som är kopplade till vindkraft. Däremot försvinner ett flertal belastningar från området när vindkraftsparken är etablerad. Det kommer då att ske ett minskat yrkesfiske inom de få ytor där fiske idag är tillåtet.”
Med tanke på de regleringar av fisket som nu gäller i området ifrågasätter SFPO relevansen i detta resonemang. Regleringarna är utformade så N2000-området området får ett tillräckligt skydd med avseende på fiske. Eftersom effekter av fiske är hanterat med dessa regleringar bör alltså en ”viss ökning i påverkan från de belastningar som är kopplade till vindkraft” vara de effekter som kvarstå i analysen av kumulativ påverkan.

För analyser av kumulativa effekter har programvaran Symphony används. Resultatet av analysen uttrycks mycket precist: ”… större delen av parkområdet för Stora Middelgrund kommer få en reducerad kumulativ påverkan med upp till 4 %. Andra delar av området kommer att få en starkare reducering av den negativa påverkan med en minskning av kumulativ påverkan på upp mot 6–8 %, troligen till följd av högt fisketryck inom dessa pixlar… Men trots denna ökning så kommer den totala kumulativa påverkan bli lägre och över Stora Middelgrund blir summan av den kumulativa påverkan reducerad med ca 18 % efter att vindkraftsparken är satt i drift.” 

I sin rapport om Symphony skriver Havs- och vattenmyndigheten: ”Tolkning av resultat från Symphony måste generellt göras med försiktighet och resultaten är en grov bedömning av en komplex verklighet. Inom Symphony tas inte hänsyn till interaktioner mellan olika delar av ekosystemet, t. ex. vilken effekt påverkan på̊ en ekosystemkomponent medför på̊ en annan relaterad ekosystemkomponent. ” SFPO får intrycket att föreliggande ansökan inte hanterar dessa osäkerheter på ett tillfredsställande sätt.

Sammantaget kan inte SFPO anse att en marin vindkraftspark, utifrån rådande kunskapsläge, inte äventyrar syftet med det aktuella området. En etablering av vindkraft på det aktuella området riskerar att leda till skador och störningar för de livsmiljöer och arter som skyddas. Utifrån ett intresse av att bevara den biologiska mångfalden och för att inte tillskapa ytterligare problem för de fiskbestånd som förekommer i Kattegatt anser SFPO att sökt tillstånd inte ska medges.


 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson, Ordförande

Fredrik Lindberg, Ombudsman

Ingemar Berglund, Utredare
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer