Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-07-05

Synpunkter angående ny utsläppspunkt från Nogersunds avloppsreningsverk

www.sfpo.se

 

                                           

Länk till dokumentet,

 

Göteborg den 5 juli 2022                                                                                                                                          
WSP

[email protected]

 

 

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av samråd om ny utsläppspunkt från Nogersunds avloppsreningsverk

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Det planeras för en ny utloppsledning från Nogersunds avloppsreningsverk och en förändring av utsläppspunktens läge. Nu mynnar utsläppspunkten ca 240 m från land på ett djup om ca 4,5 m, avsikten är att den ska mynna ca 465 m från land på ett djup om ca 10 m. inom ett område med tydligt sluttande havsbotten mot djupare vatten. Sölvesborgs Energi & Vatten AB bedömer därigenom att risk för påverkan på både människor och havsmiljön blir väsentligt mindre än vid den nuvarande utsläppspunkten närmre land. Ändringen bedöms medföra miljömässiga positiva konsekvenser.

 

SFPO anser på ett övergripande plan att man alltför länge har bortsett ifrån betydelsen av en fungerande och bra havsmiljö i Östersjön. Torsksituationen i Östersjön är dessvärre resultatet av avsaknaden av en fungerande och bra havsmiljöpolitik. Fiskets belackare har talat om överfiske som orsak till dåliga bestånd, men faktum är att inget torskfiske har bedrivits i östra Östersjön sedan sommaren 2019 och situationen är fortfarande densamma.

 

 

I samrådshandlingen kan man läsa att ”(d)å den befintliga utloppsledningens kapacitet inte är tillräcklig, kan nollalternativet innebära bräddning av det utgående vattnet”. Den relevanta frågan är i sammanhanget om den nya utloppsledningens kapacitet är sådan att sökanden kan garantera att någon bräddning av utgående vatten inte kommer att ske?

Förändringen består endast i en förändring vad gäller den punkt varifrån utsläpp sker och en förväntad effekt sägs vara en mindre påverkan på vattenförekomsten jämfört med dagens förhållanden (eftersom vattenomsättningen är högre och strömningsförhållandena betydligt bättre vid den nya punkten). En relevant fråga är om det i sammanhanget inte är möjligt att vidta ytterligare miljöförbättrande åtgärder?

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer