Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Information


2022-04-12

Synpunkter gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet

www.sfpo.se

 

 

                                                   

Göteborg den 11 april 2022

Havs- och vattenmyndigheten

[email protected]

[email protected]

                                                                                                       

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande ändrade regler för fiske efter ål i havet (dnr 0943-2022)

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Enligt beslutet om bestämmelser för fiske av ål i havet 2022/23 ska medlemsländerna säkra att förbudsperioden införs då vandringen av ål är som störst, en skärpning jämfört med tidigare års beslut. Enligt ministerrådets beslut ska förbudsperioden omfatta all form av fiskeaktivitet efter ål, vilket innebär att det även kommer vara förbjudet att sumpa ål under förbudsperioden. I förevarande remiss föreslår Havs- och vattenmyndigheten ett förbud mot fiske efter ål i havet från den 1 oktober 2022 till den 31 december 2022.

SFPO vill betona och uppmärksamma att skärpningen i ICES råd för 2022 inte har någon som helst grund i nya data. SFPO har vidare svårt att tro att våra synpunkter på något avgörande sätt skulle spela roll för myndighetens beslut i anledning av förevarande remiss. Detta sägs i ljuset av vad som har förevarit tidigare år.

SFPO har noterat att moderniseringen av vattenkraften i Sverige pausats av riksdagen. Vattenkraften står för den allt annat överskuggande största delen av åldödligheten. Inga åtgärder mot det (jfr. vad som framkom i TV-programmet ”Uppdrag granskning” för en tid sedan), men ålfisket ska begränsas ytterligare, trots noterade om än marginella förbättringar vad gäller ålens status. Det förefaller tyvärr som att ålfisket ska fasas ut oavsett vad som sker. SFPO noterar att det förefaller som om ålkulturen ska fasas ut helt, något som är djupt tragiskt.

Ävensom inte realistiskt så borde EU:s ministerråd gjort skillnad mellan länder i beslutet angående ål. Länder som vidtagit långtgående åtgärder som faktiskt visat sig fungera, såsom Sverige, borde inte drabbas av samma hårda regelverk som de länder som inte gjort så mycket för ålen. 

Vad gäller den föreslagna förbudsperioden har SFPO inga synpunkter annat än att den lämpligen bör framflyttas till att gälla under november – januari och vara synkroniserad med Danmarks reglering.

Avslutningsvis anser SFPO att ålfisketillstånd måste göras överlåtbara och att myndigheten bör initiera provfisken efter ål i forskningssyfte omgående för att säkerställa relevant fakta i stället för tyckande.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer