Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-03-10

Synpunkter i anledning av avgränsningssamråd angående vindkraftpark Fyrskeppet

 

Göteborg den 10 mars 2022

 

Fyrskeppet Offshore AB

                                                                     [email protected]

 

 

Synpunkter i anledning av avgränsningssamråd angående vindkraftpark Fyrskeppet

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

SFPO vill inledningsvis påtala att vi känner en mycket stor oro inför den omvälvande förändring som vi nu står inför med en explosionsartad utbyggnation av storskaliga marina vindkraftparker. Om våra hav fylls med storskaliga marina vindkraftparker, som verkar komma att ske i närtid, så innebär det en avsevärd negativ förändring av förutsättningarna för våra hav med de arter och den fauna som finns däri. SFPO är djupt och seriöst oroade inför denna utveckling som påminner om ett storskaligt gigantiskt experiment med hela det marina ekosystemet.

SFPO är särskilt oroade för vindkraftsindustrins bruk av bisfenol A, ett ämne som används i rotorbladen och som är mycket skadligt för hälsan. Hur mycket av ämnet kommer till följd av slitage att läcka från vindkraftsanläggningen under dess livstid? 1 kilo bisfenol A är tillräckligt för att förorena 10 miljarder liter vatten. Vad blir den långsiktiga effekten av användande av bisfenol A i rotorbladen? (källa: Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades_Final 5_july_English_130721 (wind-watch.org))

Samrådsunderlaget är ej uppdaterat vad gäller den senaste händelseutvecklingen med avseende på havsplaner.

 

Lokalisering

Sökanden, som ingår i wpd-koncernen och ägs av wpd Europe GmbH, undersöker möjligheten att etablera en havsbaserad vindkraftpark cirka 70 km nordost om Gävle i Bottenhavet. Ansökansområdet ligger i SEZ utanför svenskt territorialvatten, cirka 50 km från fastlandet och omfattar en area på cirka 534 km2. Djupförhållandena inom ansökansområdet varierar mellan 25 - 82 m med ett medeldjup om cirka 45 m. Maximalt 215 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 350 m planeras i vindkraftsparken.

I förslaget till havsplaner designeras ett antal områden i projektområdets närhet såsom varande för användning av yrkesfiske (B140 och B147). SFPO anser inte att dessa områden ska komma i fråga för etablering av vindkraft. SFPO anser med bestämd övertygelse att den mindre del av ansökansområdet som sträcker sig in på ett utpekat riksintresse för yrkesfisket (fångstområde) Finngrunden O inte ska komma fråga för någon vindparksetablering.

 

Teknik

SFPO förordar användande av bästa möjliga miljövänliga teknik i alla delar och förordar att allt kablage plöjs ned i havsbottnen för att säkerställa minsta möjliga påverkan.

 

Fisk

I ansökansområdet och dess närhet finns ett artrikt fisksamhälle med förekomst av företrädesvis lax, men även tånglakefiskar, strömming, tobisfiskar och abborre med flera arter. Situationen för vissa bestånd är inte sådan den borde, något som bör föranleda största möjliga hänsynstagande för fall den planerade vindparken blir verklighet.

SFPO delar inte sökandens uppfattning att en reveffekt i samband med en eventuell etablering av en vindpark i området kommer att leda till någon ansamling av fisk. Påståendet är möjligen korrekt, men då endast initialt. Erfarenheter från verkligheten visar att fisk därefter flyr områden med vindparker, troligtvis på grund av allt oljud. Det sagda innebär att det anförda forskningsstödet (Hammar, Wikström, Börjesson, & Rosenberg, 2008) inte är något som kan annat än motsägas.

 

Yrkesfiske

I 6.13 omtalas yrkesfiske – ingenstans i texten omnämns samexistens mellan det fiske som bedrivs i området och vindparken. SFPO anser detta vara en stor brist och förutsätter att sökanden redogör för samexistensmöjligheterna i kommande MKB.

Det är inte tillfyllest att redovisa fisket som sker i figurerna 33 och 34 – endast för 2013. Ackumulerade data bör sammanställas som visar på det fiske som bedrivits i området de två senaste decennierna.

 

Nedan listas ett antal frågeställningar som vi önskar finna riktiga svar på i MKB:

Hur påverkas vattenomsättning och strömmönster av vindparken, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisksamhället av kroniskt oljud från vindparken, enskilt och kumulativt över tid?

Hur påverkar elektromagnetiska fält fisksamhället, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisks lek, uppväxt och vandringar, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisksamhället av skuggeffekten av vindkraftverkens vingar?

Innebär projektet på något sätt användning av bisfenol A och i så fall hur kommer projektet att säkerställa ett 0-läckage av ämnet?

Om parken etableras kan man fråga sig hur det fiske som blir ekonomiskt skadelidande av vindparken ska ersättas för den ekonomiska skadan?

 

SFPO ser fram emot att få del av såväl framtida beslutade havsplaner som er MKB för yttrande.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer