Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-02-15

Synpunkter i anledning av samråd – Vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta och tillhörande internkabelnät i SEZ, Östersjön

Göteborg den 15 februari 2022
Njordr Offshore Wind
[email protected]

 

Synpunkter i anledning av samråd – Vindkraftsanläggningen Baltic
Offshore Delta och tillhörande internkabelnät i SEZ, Östersjön

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det
demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har
medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt
hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet,
selektivitet och kvalité.

SFPO vill inledningsvis påtala att vi känner en mycket stor oro inför den omvälvande
förändring som vi nu står inför med en explosionsartad utbyggnation av storskaliga marina
vindkraftparker. Om våra hav fylls med storskaliga marina vindkraftparker, som verkar
komma att ske i närtid, så innebär det en avsevärd negativ förändring av förutsättningarna för
våra hav med de arter och den fauna som finns däri. SFPO är djupt och seriöst oroade inför
denna utveckling som påminner om ett storskaligt gigantiskt experiment med hela det marina
ekosystemet.

I sammanfattningen i samrådshandlingen skrivs ”Utöver detta kan de konstgjorda
revstrukturer som vindkraftverkens fundament skapar gynna bottenlevande organismer och
även fiskar vars föda utgörs av dessa. Störningar på djurlivet från trålning och sjöfart inom
projektområdet minskar också.” SFPO vill klargöra att det inte är så enkelt att gynna
bottenlevande organismer och även fiskar så att det bara är att placera konstgjorde
revstrukturer på bottnar. Vi vill också med kraft påtala att trålning inte är att se som någon
störning av djurlivet – trålning är livsmedelsproduktion. Den här typen av raljanta
formuleringar är inte seriösa och vi vill inledningsvis påtala att fiske och trålning inkluderas i
den av riksdagen beslutade Livsmedelsstrategin.

Sammanfattningen avslutas med följande formulering: ”Utifrån den information som nu finns
att tillgå är vår bedömning att projektets mest väsentliga negativa miljöeffekter utgörs av en
eventuell påverkan på marint djurliv, sträckande fågel och sjöfart.” Menar sökanden härmed
på allvar att det kan vara så att projektet inte har någon negativ påverkan på marint djurliv,
sträckande fågel och sjöfart. Det är enligt vår mening inte hederligt att säga att det handlar om
en eventuell påverkan när man samtidigt antar att den planerade verksamheten medför
betydande miljöpåverkan.

Lokalisering
Vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta - med som mest 300 vindkraftverk med en höjd
om 330 meter och med en beräknad årsproduktion om 20 TWh - ligger cirka 55 kilometer
öster om Sandhamn, 65 kilometer söder om Åland och 100 kilometer norr om Fårö på
Gotland. Projektområdet om hela 1 064 km 2 eller 1 130 km 2 (båda uppgifterna förekommer i
det översända underlaget), med ett medeldjup om 100 meter, ligger i ett havsområde med få
utpekade och skyddade motstående intressen. Det berör dock en farled av riksintresse för
sjöfart och sammanfaller med tre registrerade kulturhistoriska lämningar. Med undantag för
sjöfart och yrkesfiske är övriga väsentliga riksintresseområden, såsom för försvar, natur- och
kulturmiljö och rekreation belägna väster om projektområdet.

Vad gäller lokaliseringsprocessen, såsom beskriven, uppskattas er intention att undvika
konflikter med områden av riksintresse för yrkesfiske och intentionen att, vad gäller
garnfiske: att undvika områden med stor intensitet. Närmaste område av riksintresse för
yrkesfiske är sex mil ifrån projektområdet.

Projektområdet är beläget i Norra Östersjön och Södra Kvarken – hela projektområdet ligger
inom delområde Ö204, som är angivet såsom varande för generell användning och sjöfart.
SFPO finner det märkligt att sökanden har för avsikt att etablera en vindkraftpark i ett område
som angetts för generell användning och där samexistens därigenom råder. Om en
vindkraftpark etableras i området så innebär det ju just att en användning ges företräde
framför andra, varigenom samexistens omöjliggörs till förmån för vindkraft.

Det yrkesfiske som bedrivs i området är en viktig del av den svenska livsmedelsproduktionen.
För närvarande är det företrädesvis pelagiskt fiske som bedrivs i området. Östersjöns
allvarliga miljöproblem tillsammans med säl- och skarvproblematiken har lett till att
torskfisket numera inte är vad det var tidigare. Vår förhoppning är att torsken åter ska bli
rikligt förekommande i hela Östersjön. SFPO anser att det lämpligen bör inkluderas en
beskrivning i MBK om hur fisket i området bedrivits under de två senaste decennierna. I
området har tidigare ett viktigt fiske av torsk och lax skett.

Vindparkens utformning
SFPO förordar användande av bästa möjliga miljövänliga teknik i alla delar och förordar att
allt kablage plöjs ned i havsbottnen för att säkerställa minsta möjliga påverkan. På s. 85 i
samrådshandlingen skrivs: ”För att skydda kablarna från att skadas är det olämpligt att
bedriva bottentrålning och att ankra inom vindkraftsanläggningen samt över
anslutningskablarnas sträckning”. SFPO:s uppfattning är att anslutningskablarna måste plöjas
ned i havsbottnen så att trålning över dem är möjligt om parken blir verklighet.

Av det översända underlaget framgår att man ännu inte bestämt sig för vilken teknik som ska
användas – förankrade i bottnen eller flytande fundament. Vad gäller det senare vill SFPO
påtala det följande: Vi är på goda grunder skeptiska till flytande fundament. SFPO efterfrågar
i MKB fullständig information om hur man avser säkerställa att dessa förankrade fundament
över tiden ska bestå förankrade. SFPO tror inte att det finns någon möjlighet att säkerställa att
dessa förankrade fundament förblir förankrade över tiden och därmed föreligger det åtskilliga
säkerhetsrisker förenade med valet av teknik. En flytande vindkraftspark medför betydande
säkerhetsrisker, eftersom material som säkerställer förankring över tiden inte existerar och
risken är att det i området från tid till annan i framtiden kommer att flyta omkring stora
vindkraftverk. Dessa säkerhetsrisker bör nogsamt beskrivas i MKB.

Fiskar
I 3.9.3 saknar vi en tillbakablickande redogörelse vad gäller fisk, jfr ovan. Något riktat
torskfiske i Östersjön är till följd av den dåliga havsmiljösituationen inte längre tillåtet – det är
därför fel att skriva att runt 95 % av de kommersiella fångsterna består av torsk, sill och
skarpsill.

I texten står att fisk, bland annat torsk, kan få en ”fristad” i vindparksområdet. Vi vill påtala
att fiskets erfarenhet är att det möjligen kan vara så initialt, men därefter flyr fisken området,
sannolikt till följd av det oljud som parken genererar. Det är alltså inte alls sannolikt att någon
fisk får en fristad i vindparksområdet – den kommer att fly området.

Yrkesfiske
Figur 23 visar endast fiskeriaktiviteter under ett år (2020), detta är inte tillräckligt. Figuren
bör uppdateras så att densamma beskriver situationen över en längre period över tid för att bli
relevant, förslagsvis 2000 – 2020.

Sökanden skriver att fasta anläggningar såsom en vindkraftspark kan försvåra möjligheten till
yrkesfiske genom trålning. På annat ställe i samrådshandlingen står ”Bottnen skyddas också
under en lång tid från påverkan av trålning när vindkraftverken är i drift”. Varför dessa
dubbla budskap? SFPO anser att de yrkesfiskare som drabbas negativt av parken ska ersättas
för den skada de åsamkas.

Nedan listas ett antal frågeställningar som vi önskar finna riktiga svar på i MKB:
Hur påverkas vattenomsättning och strömmönster av vindparken, enskilt och kumulativt?
Hur påverkas fisksamhället av kroniskt oljud från vindparken, enskilt och kumulativt över tid?
Hur påverkar elektromagnetiska fält fisksamhället och särskilt den skyddsvärda ålen, enskilt
och kumulativt?
Hur påverkas fisks lek, uppväxt och vandringar, enskilt och kumulativt?
Hur påverkas fisksamhället av skuggeffekten av vindkraftverkens vingar?
Om parken etableras kan man fråga sig hur det fiske som blir ekonomiskt skadelidande av
vindparken ska ersättas för den ekonomiska skadan?

SFPO ser fram emot att få del av MKB för yttrande.

 

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson
Ordförande
 

Fredrik Lindberg
Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer