Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-27

Inspel från SFPO inom ramen för regeringsuppdrag att göra en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden med kommande vindkraftsetablering. HaV

 

www.sfpo.se

 

Länk till dokumentet.

 

                                                                                                        Göteborg den 27 oktober 2022

 

                                                                                Havs- och vattenmyndigheten

                                                                         [email protected]

                                                                                [email protected]
                                                                         [email protected]

 

 

                        

Inspel från SFPO inom ramen för regeringsuppdrag att göra en kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden med kommande vindkraftsetablering. HaV dnr. 1874-2022.

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om selektivitet, skonsamhet och kvalité.

Med anledning av de höjda ambitionerna för havsbaserad vindkraft har regeringen har gett Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten i uppdrag att göra en sammanställning av kunskapen om förutsättning och åtgärder för samexistens mellan å ena sidan havsbaserad vindkraft, och å andra sidan yrkesfiske, vattenbruk och naturvård i områden som är aktuella för etablering av havsbaserade vindparker. SFPO ger nedan synpunkter på de frågor Havs- och vattenmyndigheten ställt.

 

  1. Vilka är de främsta möjligheterna respektive hindren för samexistens mellan å ena sidan havsbaserad vindkraft och å andra sidan yrkesfiske, vattenbruk respektive naturvård?
    1. Vilka möjliga synergier finns eller kan skapas vid samlokalisering av havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och/eller naturvård?

SFPO kan inte se att det finns synergier eller att det kan skapas sådana. Även om någon form av samexistens kan uppnås i en vindkraftpark så kommer det med all säkerhet av olika anledningar innebära inskränkningar i fisket.

Exempelvis i fallet ”Kattegatt Syd” drar en konsultrapport slutsatsen att demersal trålning kan fortgå i etableringen och att denna metod fortsatt kommer att dominera yrkesfisket inom området. SFPO ser positivt på denna starka övertygelse om möjlighet till samexistens inom etableringen, dock med en viss tvekan till att samexistensen skulle vara så friktionsfri som rapporten bedömer. Det är också svårt att förutse omfattningen av de ekonomiska förlusterna för yrkesfisket som under samexistens trots allt med all sannolikhet kommer att uppstå under driftskedet.

Ingen av de miljökonsekvensbeskrivningar i ansökningar om havsbaserad vindkraft som SFPO hittills tagit del av har pekat på några synergier. Möjligen har man hävdat att så kallade reveffekter skulle kunna vara positiva för fisket. Vi har emellertid mycket svårt att tro sådana skulle gynna fisket på ett märkbart sätt.

Vad gäller interaktioner mellan fiske och vattenbruk anser vi att vattenbruks etableringar i vindkraftparker skulle försvåra samexistens mellan fiske och havsbaserad vindkraft.

 

  1. Vilka aktiviteter inom yrkesfiske respektive vattenbruk, och vilka naturvårdsintressen anser Ni ha de bästa respektive sämsta förutsättningarna för samexistens med havsbaserad vindkraft?

Inom fisket:

  • Bäst: fiske med krok, bur och garn i fallande ordning,
  • Sämst: fiske med aktiva redskap. Desto större redskap, desto sämre.

 

  1. Har Ni erfarenhet från andra länder av åtgärder som visats gynna samexistens och synergier mellan å ena sidan havsbaserad vindkraft, och å andra sidan yrkesfiske, vattenbruk eller naturvård?

I litteraturen finns det beskrivningar av tillvägagångssätt som kan gynna samexistens. SFPO förutsätter att en litteraturstudie ingår den kunskapssammanställning som ert regeringsuppdrag efterfrågar. Vi har själva begränsade erfarenheter från egna kontakter med fiskets organisationer i andra länder. Vi har förnärvarande kontakter med fisket i Holland, Danmark, Norge och frågan har börjat diskuteras inom ramen för Nordsjönämnden (NSAC). Dock är både vindkraftutbyggnaden och samtalen i en för tidig fas för att slutsatser om åtgärder ska kunna dras.

 

 

  1. Vilka åtgärder anser Ni behövs för att förbättra förutsättningarna för samexistens i Sverige?

I våra kontakter med för vindkraftutbyggnad aktuella bolag har vi mött varierat intresse för att hitta lösningar för samexistens. Ska samexistens bli möjlig krävs förutsättningslös ärlig samverkan mellan fisket och bolag om att hitta lösningar för enskilda objekt; förutsättningarna för samexistens varierar. Det skulle vara bra om sådan samverkan kunde vara en obligatorisk del i ansökningsprocesserna och att resultaten sedan påverkar beslut och återspeglas i villkoren för utbyggnad.

 

 

  1. Vilken roll kan Er organisation spela för att utveckla och förverkliga dessa åtgärder?

SFPO står till förfogande vad gäller samverkan enligt ovan.

                                                                          

 

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson                                   Fredrik Lindberg                     Ingemar Berglund

Ordförande                                                     Ombudsman                          Utredare
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer