Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-09-29

Synpunkter angående avgränsningssamråd enligt kontinentalsockellagen (KSL) för provborrning i Öresund

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                                                   

Göteborg den 29 september 2022

 

                                                                                         VA SYD

                                                                                         [email protected]

 

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av avgränsningssamråd enligt kontinentalsockellagen (KSL) för provborrning i Öresund

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. Vi står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  

VA SYD har bjudit in till ett skriftligt avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt lag (1966:314) om kontinentalsockeln för undersökningar av havsbotten i Öresund. Undersökningarna omfattar provborrning inom en utredningskorridor i Öresund där VA SYD planerar att anlägga nya och längre utloppsledningar från Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. Projektet beskrivs som en av regionens största infrastruktursatsningar i närtid och sägs vara en viktig förutsättning för att tillväxtregionen Sydvästra Skåne ska kunna fortsätta att växa. Förevarande samråd avser underlag för projektering av nya utloppsledningar - samma riktning som befintliga, men med en utsläppspunkt som ligger längre ut i Lommabukten, ca 4 km från land.

I avsnitt 3.11 under rubriken Yrkesfiske återfinns inte, som man kunde ha förväntat sig, en beskrivning av det yrkesfiske som bedrivs i området. En sådan beskrivning borde ha ingått i samrådsunderlaget. I stället kan man där läsa att det i Lommabukten finns två områden med riksintresse för yrkesfiske: RI YF 53 (rekryteringsområde) och RI YF 52 (fångstområde).  Att områden är av riksintresse innebär ett samhälleligt påtalande av att områdena är viktiga för yrkesfisket (Riksintresse yrkesfisket - Skyddade områden - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se)).

Det yrkesfiske som bedrivs i området är viktigt utifrån ett lokalt/regionalt perspektiv och bör beskrivas i kommande MKB.

 

De planerade provborrningarna anges komma att ske under sommarmånaderna. Exakta tidpunkter för provborrningarna bör överenskommas med de beröra yrkesfiskarna i området, som till exempel bedriver ett lönsamt fiske efter kvabbso i området under tiden februari – april.

 

Med avseende på de geotekniska undersökningarna och provtagningarna värdesätts den angivna intentionen att minimera påverkan på omgivningen. Trots denna intention känner vi en stor oro inför de negativa effekter som undersökningen i sig kommer att medföra. Är tanken att provborrningarna ska pågå under fem år befarar vi att det kommer att innebära en minskning av möjligheten att producera marina livsmedel från en bra fiskeplats under fem år. Är tanken att området temporärt ska stängas för fiske under dessa fem år och i så fall hur ska berörda skadelidande yrkesfiskare kompenseras för den försämring som de drabbas av till följd av en sådan stängning?

 

Det finns vidare en oro för att undersökningsverksamheten ska innebära negativa effekter i form av spridning av kontaminerade sedimentsmassor som försämrar fiskemöjligheterna. Trots att förevarande samråd endast avser provborrning och inte projektet som helhet kan redan nu sägas att det föreligger en stor oro inför det faktum att det med utsläpp längre ut kommer att spridas utsläpp med strömmarna i ett större område som riskerar att försämra förutsättningarna för fiskets bedrivande.

 

SFPO förordar att sökanden tar kontakt med de direkt berörda i området verksamma yrkesfiskarna för en fortsatt dialog i ovan angivna frågor, förslagsvis genom att kontakta deras talesperson Anders Hansen, tfn 070-131 61 28 alternativt via SFPO:s kansli (undertecknade).

 

I avsnitt 6 anges att yrkesfisket inte bedöms påverkas mer än marginellt och temporärt vid provborrningstillfällena. Vi befarar att det trots ovan nämnda uttalade intention från er sida föreligger risk för mer negativa effekter för fisket i området i fråga.

 

SFPO önskar att MKB inkluderar de ovan nämnda frågeställningarna och ser fram emot att få del av den för synpunkter.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer