Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-09-27

Synpunkter angående avgränsningssamråd för den havsbaserade vindkraftparken Blekinge Offshore

 

www.sfpo.se

 

 

                                                                                                                   

Göteborg den 27 september 2022

 

                                                                                                   Eolus Vind AB

                                                                                                   [email protected]

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av avgränsningssamråd för den havsbaserade vindkraftparken Blekinge Offshore

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité. Vi vill framföra ett tack för mötet den 15 september 2022.

SFPO vill inledningsvis påtala att vi känner en mycket stor oro inför den omvälvande förändring som vi nu står inför med en explosionsartad utbyggnad av storskaliga marina vindkraftparker. Om våra hav fylls med storskaliga marina vindkraftparker, som vi befarar kan komma att ske i närtid, så innebär det en avsevärd negativ förändring av förutsättningarna för våra hav med de arter och den fauna som finns däri. SFPO är djupt och seriöst oroade inför denna utveckling som påminner om ett storskaligt gigantiskt experiment med hela det marina ekosystemet.

SFPO är särskilt oroade för vindkraftsindustrins bruk av bisfenol A, ett ämne som används i rotorbladen och som är mycket skadligt för våra hav, människor och djur. Hur mycket av ämnet kommer till följd av slitage att läcka från vindkraftsanläggningen under dess livstid? Ett kilo bisfenol A är tillräckligt för att förorena tio miljarder liter vatten. Vad blir den långsiktiga effekten av användande av bisfenol A i rotorbladen? (Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades_Final 5_july_English_130721 (wind-watch.org))

 

Förevarande samråd avser den planerade vindkraftsparken Blekinge Offshore. Parkens västra gräns är drygt fem km ost och sydost Hanö. Bolaget planerar för max. 70 vindkraftverk med en totalhöjd om max. ca 330 m. Parken anges ha potential för upp till ca 1 000 MW, motsvarande ett energitillskott om ca 4,3 TWh el. Utredningsområdet för vindkraftsparken är ca 150 km2 och utredningskorridoren för nätanslutning är ca 43 km2. Regeringen avslog år 2016 tillståndsansökan för dåvarande utformning av Blekinge Offshore med hänvisning till totalförsvarets intressen, förevarande samråd avser en nystart.

 

Lokalisering

Utredningsområdet för den planerade parken, öppet hav med ett vattendjup om 15 – 40 m, är lokaliserat ca fem km öster och sydost om Hanö, inom Sölvesborgs och Karlshamns kommuner. Verksamheten omfattar utredningsområde för vindkraftsparken samt anslutningskorridor för nätanslutning och tar i anspråk en yta om ca 190 km2. Vindkraftsparken kommer att vara synlig från alla kustkommuner runt Hanöbukten.

Området bedöms intressant för etablering av havsbaserad vindkraft då det i området är goda vindresurser, vattendjup som möjliggör bottenfixerade fundament samt då det finns goda möjligheter att ansluta vindkraftsparken till befintligt stamnät på Stärnöhalvön.

Befintliga havsplaner anger områdets såsom varande användningsområde för försvaret, sandutvinning, sjöfart, yrkesfiske och elöverföring. För området anges att riksintresseanspråk för totalförsvaret ges företräde enligt 3:10 MB framför riksintresseanspråk för vindbruk. Användningarna bedöms enligt havsplanen inte kunna samexistera. Utredningsområdet för Blekinge Offshore överlappar riksintresset Skåne/Blekinge utsjöområde (RI YF 9), och berör ca 5 % av riksintressets totala area. Den planerade verksamheten ligger inom ett utpekat riksintresseanspråk för energiproduktion i enlighet med 3:8 MB.

 

Teknik

SFPO förordar användande av bästa möjliga miljövänliga teknik i alla delar och betonar betydelsen av att allt kablage plöjs ned i havsbottnen för att säkerställa minsta möjliga påverkan om parken blir verklighet.

När parken har tjänat sitt syfte och avvecklas måste bolaget återställa området fullständigt.

 

Fisk och fiske

I avsnitt 3.7 omtalas fisk och fiske. Det som står är föråldrat och baserat på en rapport från 2010. Således föreligger här ett behov av en uppdatering för att göra texten relevant.

 

 

 

Nedan listas ett antal frågeställningar som vi önskar finna riktiga svar på i MKB:

Hur påverkas vattenomsättning och strömmönster av vindparken, enskilt och kumulativt över tid?

Hur påverkas fisksamhället av kroniskt oljud och vibrationer från vindparken, enskilt och kumulativt över tid?

Hur påverkar elektromagnetiska fält fisksamhället, enskilt och kumulativt (särskilt vad gäller ål)?

Hur påverkas fisks lek, uppväxt och vandringar, enskilt och kumulativt i närområdet?

Hur påverkas fisksamhället av skuggeffekten av vindkraftverkens vingar?

Innebär projektet på något sätt användning av bisfenol A och i så fall hur kommer projektet att säkerställa ett 0-läckage av ämnet?

Om parken etableras kan man fråga sig hur det fiske som blir ekonomiskt skadelidande av vindparken ska ersättas för den ekonomiska skadan. Är det bolagets intention att ersätta skadelidande yrkesfiskare ekonomiskt?

SFPO ser fram emot att få del av er MKB för yttrande.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer