Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-25

Synpunkter angående förslag till nya föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                                                   

Göteborg den 25 oktober 2022

 

                                                                                        [email protected]

                                                                                                   

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande förslag till nya föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap, dnr 3153-19

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  

Den översända remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om ersättning för skada av vilt på fångad fisk och fiskeredskap som ska ersätta §§ 14, 19.1.2 och 21 i NFS 2008:16. Målet med de nu remitterade föreslagna föreskrifterna är att överföra nu gällande regler, med så få ändringar i sak som möjligt, med mindre tillägg och justeringar.

SFPO anser att sälproblematiken är allvarlig och att handelsförbudet mot sälprodukter omgående borde upphävas vad gäller Östersjön samt att skottpengar borde införas för att möjliggöra en hållbar sälförvaltning. SFPO anser vidare och mer relevant i detta sammanhang att en enhetlig hantering och likvärdiga beräkningar är eftersträvansvärt i landets olika län.

Utifrån en ansats av att i största möjliga mån säkerställa enhetlighet och likvärdighet hade det varit bättre om Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fastställt en sådan blankett som ansökningar om ersättning ska inges på. I den föreslagna § 3 anges att ansökan ska göras på blankett som länsstyrelsen tillhandahåller; hade det inte varit bättre med en standardiserad blankett fastställd av HaV? På samma sätt vill vi här ställa frågan om det inte, utifrån en ansats att säkerställa enhetlighet och likvärdighet, hade varit bättre om ersättningarna fastställs utifrån en och samma beslutsmatris, i stället för olika beräkningssätt fastställda av länsstyrelserna?

Med avseende på den föreslagna § 8 – att ersättning för viltskada inte ska få lämnas till innehavare av prick eller prickar – anser SFPO att detta kan tangera ej tillåteten dubbelbestraffning; HaV noga bör tänka över riktigheten över en ordning såsom den föreslagna. Mot bakgrund av HaV:s benägenhet att vilja dela ut prickar även för felaktigheter, som inte har sin grund i ett medvetet agerande från en enskild fiskare, kan det föreslagna ifrågasättas än mer.

Sammanfattningsvis anser SFPO att det ska vara möjligt att förekomma skador orsakade av säl genom jakt. Någon säljakt att tala om finns ej på plats och kommer ej att komma på plats så länge handelsförbudet vad gäller sälprodukter är gällande rätt inom EU (avsaknad av incitament), därför är det viktigt med en enhetlig och likvärdig stödordning. SFPO anser att HaV:s ansats att göra så få förändringar som möjligt omöjliggör att råda bot på de problem som följer av en avsaknad av enhetlighet och likvärdighet. Med enkla justeringar av det föreslagna – ansökningsblankett och en beslutsmatris – hade man kunnat förbättra stödmöjligheten vad gäller enhetlighet och likvärdighet.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                                Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer