Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-04-29

Synpunkter angående muddring Falkenberg

 

www.sfpo.se

 

                                                                                                   

  Göteborg den 29 april 2022

                                                                                      

                                                                                       AFRY

                                                                                            [email protected]

                                                                                      

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av erhållet samrådsunderlag:

Muddring i Falkenbergs yttre och inre hamn samt farled (2021-07-01)

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

Falkenbergs kommun avser söka tillstånd för vattenverksamhet enligt 11:9 MB inom fastigheterna FALKENBERG VÄSTRA GÄRDET 2:1 och FALKENBERG HERTING 2:1 i samband med underhållsmuddring i Falkenbergs inre hamn och farled. Tillstånd avser sökas även för muddring av Falkenbergs yttre hamn. Kommunen avser vidare att söka om dispens från förbudet mot dumpning. Den huvudsakliga miljöpåverkan som uppkommer av verksamheten förväntas vara grumling och spridning av förorenade sediment i samband med muddring. Grumling uppstår även vid dumpning av muddermassor. Fysisk påverkan uppstår både vid muddring och dumpning.
 

SFPO har inga synpunkter vad gäller den underhållsmuddring som ska göras.

SFPO har däremot synpunkter vad gäller ansökan om dispens från förbudet mot dumpning.
 

Det generella förbudet mot dumpning av avfall, såsom muddermassor, till havs återfinns i 15:27 MB, dock urholkas denna bestämmelse av den dispensmöjlighet som dessvärre fortfarande finns i 15:29 MB. Sagda bestämmelse anger att dispens kan medges om avfallet i fråga kan dumpas utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Havet är yrkesfiskares arbetsplats. SFPO anser principiellt att dispenser från det generella förbudet mot att dumpa avfall i havet är en styggelse som känns väldigt mycket 1900-tal och havsmiljöomedvetenhet. Lagstiftningen i MB är helt enkelt inte uppdaterad för att motsvara dagens värderingar - att dumpa muddermassor i havet är helt enkelt varken tidsenligt eller förenligt med dagens syn på havsmiljön.

Torsksituationen i Kattegatt har varit synnerligen problematisk de senaste decennierna. Tippning av muddermassor i havet är definitivt inte något som gagnar torskens förutsättningar för att åter kunna förekomma i normala nivåer i Kattegatt.

Den aktuella tippningsplatsen är belägen 10 nautiska mil sydväst om Falkenberg. I samrådsunderlaget anges att ”(m)uddrade massor som bedöms tillräckligt rena planeras att dumpas…”. SFPO anser inte att tillräckligt rena är en relevant måttstock 2022, muddrade massor bör enligt vår uppfattning vara rena. Vi vill vidare påtala att det på området i fråga förekommer livsmedelsproduktion i form av fiske efter bland annat havskräfta. Härutöver är faktiskt området i fråga av riksintresse för yrkesfiske som både fångstområde och fiskhabitat. Att tillåta dumpning av muddermassor i ett riksintresseområde där livsmedelsproduktion sker och som dessutom är ett fredningsområde för torsk förefaller SFPO totalt felaktigt.

Det som anges i 3.2.3 i samrådshandlingen: ”Ett alternativ till upptagning och deponering av förorenade massor på land är att dumpa dessa på lämplig plats till havs och täcka med rena massor” är uttryck för något som över huvud taget inte alls harmonierar med dagens syn på betydelsen av fungerande marina ekosystem.

SFPO anser således inte att dispens ska medges för att dumpa muddermassor på föreslagen plats. SFPO anser att muddermassorna ska tas omhand i land på ett miljöriktigt korrekt sätt.  

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer