Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-09-16

Synpunkter angående vindpark Kattegatt Syd

 

www.sfpo.se

 

 

                                                                                                                   

Göteborg den 16 september 2022

 

Länsstyrelsen Halland

[email protected]

 

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter från SFPO rörande vindpark Kattegatt Syd, dnr 6050-2021 och 8219-2021

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om selektivitet, skonsamhet och kvalité.  

Vattenfall Vindkraft AB planerar att anlägga och driva en stor havsbaserad vindkraftpark cirka 25 km utanför Falkenberg i SEZ (Kattegatt Syd). Landfäste och markkabelkorridor planeras i anslutning till eller på Väröhalvön. Förevarande yttrande avser projektet i dess helhet.  

Verksamhetsområdet ligger i ett område av riksintresse för yrkesfisket. Det pekas också ut som sådant i de förslag till havsplaner som Havs- och vattenmyndigheten upprättat. Området är ett synnerligen viktigt fångstområde för havskräfta och således viktigt för livsmedelsförsörjningen. Områden med riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra förutsättningarna att bedriva yrkesfiske. Dessa omständigheter gör att SFPO i grunden motsätter sig vindkraftsetableringar i det aktuella området och i andra områden med riksintresse för yrkesfisket.

Om vindkraftsparken Kattegatt Syd etableras, utan möjlighet till fortsatt fiske, slår den helt undan förutsättningarna för och omöjliggör det välfungerande och långsiktigt hållbara fiske som bedrivs i området. Vi känner även en stor oro för de negativa miljöeffekterna relaterade till bland annat buller, magnetfält, grumling och sedimentation, som skulle följa om projektet blir av. Om tillstånd ges till den aktuella etableringen förutsätter SFPO att bästa möjliga tekning för att minimera miljöeffekter används under anläggningsfas, drift samt avveckling.

I de kompletterande handlingarna kring ärendena framgår att Vattenfall inte avser att begränsa eller uttryckligen reglera möjligheten till fiske generellt inom verksamhetsområdet. Temporära nedstängningar av hela eller delar av parkområdet förväntas dock under anläggningsfasen. Vidare drar en konsultrapport slutsatsen att demersal trålning kan fortgå i etableringen och att denna metod fortsatt kommer att dominera yrkesfisket inom området. SFPO ser positivt på denna starka övertygelse om möjlighet till samexistens inom etableringen, dock med en viss tvekan till att samexistensen skulle vara så friktionsfri som rapporten bedömer. Det är också svårt att förutse omfattningen av de ekonomiska förlusterna för yrkesfisket som under samexistens trots allt uppstår under driftskedet.

SFPO och Vattenfall håller på att utarbeta en samverkansplan med syfte att främja och säkerställa förutsättningarna för samexistens för kommersiellt demersalt fiske och vindkraftsproduktion inom den planerade vindkraftparken Kattegatt Syd i samtliga skeden av projektet. Planen syftar till att lägga fast formerna för samverkan mellan Vattenfall Vindkraft AB (”Vattenfall”) som utvecklare av projektet Kattegatt Syd och det kommersiella demersala fisket. SFPO ser positivt på den dialog som hittills ägt rum, men en hel del arbete återstår för att möjligheten till samexistens ska kunna bedömas fullödigt.

Oavsett graden av samexistens så är frågan om ekonomisk ersättning för påverkan på enskilda fiskares verksamhet central för SFPO. Denna fråga är inte är en fråga för tillståndsprövningen, utan en fråga som får utredas i samverkan med berörda fiskeorganisationer och deras medlemmar.

Sammanfattningsvis vill vi göra tydligt av SFPO generellt sett är emot vindkraftsetableringar i områden av riksintresse för yrkesfisket. Om tillstånd ändå ges för den aktuella etableringen är det av största vikt att frågor om samverkan och samexistens mellan vindkraftsetableringen och yrkesfiske regleras i tillståndet.

                                                 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson         Fredrik Lindberg                Ingemar Berglund

Ordförande                         Ombudsman                       Utredare
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer