Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-11-25

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande införande av ökad VMS-rapportering i Skagerrak

www.sfpo.se

 

                                           

 

Göteborg den 24 november 2022

                                                                                                                                                                                                                        

Havs- och vattenmyndigheten

                                                                                          [email protected]

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss gällande införande av ökad VMS-rapportering i Skagerrak, dnr 03443-2022

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Det remitterade förslaget gäller implementering av kravet enligt avtalet mellan EU och Norge om fisket i Skagerrak att sända VMS-rapporter var trettionde minut när fiskefartyg befinner sig i området utanför fyra nautiska mil från respektive nations baslinjer i Skagerrak. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

 

“Agreed Record of Conclusions between the European Union and Norway on the FLUX Transportation layer and on issues related to position reporting of fishing vessels on 29 June 2022” innebär att samtliga norsk-, dansk- respektive svenskflaggade fiskefartygs VMS-rapporter ska sändas var trettionde minut då fartygen befinner sig i Skagerrak utanför gränsen på 4 nautiska mil från respektive stats baslinjer. Detta är ett obligatoriskt krav som gäller från och med den 1 januari 2023.

 

Genomförandet anges i remissen kunna ske genom antingen permanent frekvensökning eller områdesavkännande ”geofencing” (sänder var trettionde minut i det aktuella området och i övrigt varje timme). SFPO vitsordar myndighetens bedömning att ”geofencing” är ett bättre alternativ än permanent frekvensökning med en relativt sett minskad kostnadsökning och vi vitsordar den föreslagna utformningen av 2 kap. 1a§.

 

SFPO önskar att HaV tillsänder samtliga berörda tydlig information tillsammans med en anvisning om vad som behöver göras för att efterkomma avtalet av den 29 juni 2022 så att samtliga har möjlighet att göra det som behöver göras i rätt tid.

 

SFPO vänder sig dock emot det synsätt som kommer till uttryck i konsekvensutredningen (s. 4): ”Eftersom avtalet mellan EU och Norge kräver VMS-rapporter med viss frekvens från den 1 januari 2023 måste HaV säkerställa att det är möjligt för svenska fiskefartyg att fullgöra skyldigheten vid det datumet. Föreskrifter som möjliggör detta måste därför finnas på plats det datumet.” Det är inte föreskrifterna som ska finnas på plats det datumet, föreskrifterna borde redan vara på plats, det som ska ha funnits på plats det datumet är en rimlig möjlighet för samtliga berörda att efterkomma avtalet av den 29 juni 2022.

 

SFPO anser för övrigt att frågan om hur genomförandet av avtalet av den 29 juni utformas hade varit en utmärkt fråga att samråda med fiskerinäringen om, något sådant samråd har ej skett. HaV:s anmärkningsvärt bristfälliga syn på samråd anges tydligt i konsekvensutredningen (s. 5): Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd: Havs- och vattenmyndigheten har vid olika tillfällen informerat fiskets organisationer om de nya kraven.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer