Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-05-30

Synpunkter från SFPO om remiss om ändrade bestämmelser för fiske med bur (tina) samt sumpning av hummer

www.sfpo.se

 

 

                                                 

Göteborg den 30 maj 2022

Havs- och vattenmyndigheten

[email protected]

 

                                                                                                   

Länk till dokumentet.

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss om ändrade bestämmelser för fiske med bur (tina) samt sumpning av hummer (dnr. 00022-2022)

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité. Tack för möjligheten att delge er våra uppfattningar.  

Förslagen i remissen gäller dels krav på rymningshål och nedbrytbara bomullstrådar i burar för att reducera risken att redskapen fortsätter fiska om dessa förloras (1), dels ändrade bestämmelser om sumpning av hummer (2) och tillåtna redskap under redskapsförbudet innan hummerpremiären (3). Nedan lämnar vi våra synpunkter:

 

  1. Krav på rymningshål och nedbrytbara bomullstrådar i burar

SFPO föreslog för mer än fem år sedan Havs- och vattenmyndigheten att införa krav på nedbrytbart material i burar för att reducera risken att redskapen spökfiskar om dessa förloras. Att Havs- och vattenmyndigheten nu föreslår detta är bra i delar, men det kunde lämpligen ha genomdrivits långt tidigare. Myndigheten föreslår nu att burar (tinor) som används av fritidsfiskare alltid ska vara försedda med minst ett rymningshål om minst 15 cm i diameter i samtliga fångstkammare som öppnas med hjälp av en högst 3 mm tjock bomullstråd som vid förlust bryts ned betydligt snabbare än redskapets övriga material; detsamma gäller för burar som används för fiske efter hummer av yrkesfiskare och de som bedriver så kallat safarifiske, dvs. fritidsfisketurismbaserad verksamhet som bedrivs med stöd av dispens från tillåtna redskapsmängder. Undantaget från förslaget är burfiske efter snäckor och kommersiellt fiske med burar efter krabbtaska och havskräfta med stöd av fiskelicens. SFPO anser således att förslagen i denna del är relevanta och bra.

 

  1. Ändrade bestämmelser om sumpning av hummer

SFPO förstår tankegångarna bakom förslaget i denna del, men anser att den ekonomiska betydelsen för yrkesfisket av att kunna sumpa hummer under en längre tidsperiod bör väga tyngre än kontrollaspekten. Motivet är enligt SFPO:s bestämda uppfattning inte så tungt vägande att skäl för den föreslagna ändringen föreligger. SFPO anser således att förslaget inte ska genomföras i denna del och avstyrker därför den föreslagna ändringen i 3:9. Den nu gällande regleringen fungerar och därför bör den ej heller ändras så att den ytterligare försvårar för yrkesfisket. Om en sumpad hummer utvecklar rom så återutsätts den regelmässigt. SFPO kan dock acceptera den föreslagna ändringen, men då måste det vara tillåtet att hålla hummer sumpad fram till och med februari månads utgång.

 

SFPO har inga synpunkter på den föreslagna ändringen av 3:18 som är av redaktionell karaktär. 

 

  1. Undantag från redskapsförbud före hummerpremiären

Utifrån ett värnande av det yrkesmässiga fisket efter krabbtaska, där burarna endast undantagsvis tas iland mot bakgrund av den stora arbetsinsats som krävs för att göra så, anser SFPO att förslagen i denna del är bra. SFPO vill dock peka på betydelsen av att dispenser kan medges om skäl som talar för lämpligheten därav föreligger. Sådana dispenser bör medges frekvent för att underlätta för yrkesfisket efter krabbtaska. Möjligheten till dispens måste enligt vår uppfattning uttryckas i ord i bestämmelsen (4:9) avslutningsvis, förslagsvis med följande skrivning i slutet av den föreslagna p. 2: För dessa yrkesfiskare kan dispens medges om skäl därför föreligger.  

 

Avslutningsvis anser SFPO att sex veckor är en rimlig och passande tid för fritidsfisket efter hummer. Siste oktober bör därför fritidsfisket efter hummer upphöra.

 

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer