Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-03-18

Synpunkter i anledning av remiss gällande åtgärder för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder till skydd för torsk, dnr 845-2022

www.sfpo.se

 

Länk till dokumentet.

                                                 

Göteborg den 17 mars 2022

                                                                                                                                                                           Havs- och vattenmyndigheten

                                                                                [email protected]

 

 

 

 

 

 

Synpunkter i anledning av remiss gällande åtgärder för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder till skydd för torsk, dnr 845-2022

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

Åtgärderna liknar till stor del de ändringar som föreslogs förra året vid samma period, men vid införande av nationella bestämmelser för år 2021 var det osäkert om de särskilda undantagsbestämmelserna i TAC-bestämmelserna skulle återkomma även kommande år. Nu har liknande bestämmelser införts för 2022 och sannolikt kommer motsvarande undantag antas för år 2023. Förslaget på ändringar anpassas därför i år till att i största möjliga mån även passa kommande TAC-bestämmelser om fredningsperioder för att ändringar inte ska behöva göras årligen. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

 

SFPO anser det självklara - att åtgärder till skydd för torsk behövs i Östersjön. Behovet av åtgärder för en bättre havsmiljö och emot den alltför rika förekomsten av säl och skarv är fortsättningsvis såväl akut och påtagligt som stort. Samtidigt vill vi här påtala att vi känner en stor oro inför framtiden, vad gäller torskens återkomst i Östersjön, beaktande den marina vindkraftsindustrins storskaliga planer för framtiden i Östersjön.

 

Kontrollåtgärderna som föreslås i remissen är sammanfattningsvis:

 

1. Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk fångst vid landning innan transport, alternativt efter transport till beredningsindustrin om mottagningsanläggningen ifråga huvudsakligen hanterar fångst med syfte att användas som livsmedel.

 

2. Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under förbudsperioden (därutöver gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit
genom områden som saknar undantag från fiskeförbud).

 

3. Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett ICES-delområde per fiskeresa vid fiske i delområde 24 eller 25.

 

4. Anmälningskrav innan påbörjad fiskeresa, vid fiske under förbudsperioden för pelagiska fiskare som inte har en VMS- eller AIS-utrustning ombord i drift och sändande.

 

5. Anmälningskrav i samband med utsättande av passiva redskap för fiske. Anmälningskravet ska inte gälla vid fiskeresor som bedrivs av fiskare med ålfisketillstånd som på fiskeresan endast bedriver riktat fiske efter ål.

 

Skillnaden från föregående år är att befälhavare som bedriver fiske med passiva redskap enbart ringer in i samband med att de sätter ut, eller flyttar, redskap i ett av de berörda områdena. De uppger då i vilket ICES-delområde de sätter sina redskap samt kontaktuppgifter. Ålfiskarna är undantagna ifrån detta anmälningskrav.

 

SFPO har inget att erinra emot förslagen.

 

SFPO vill - mot bakgrund av situationen vad gäller torsk - betona betydelsen av det pelagiska fisket i område 24 med passiva redskap. Det är ett mycket viktigt fiske som säkerställer en utkomstmöjlighet för de många yrkesfiskare som lider svårt av den rådande torkssituationen.  

 

SFPO önskar att Havs- och vattenmyndigheten efter beslut informerar de berörda fiskarna om exakt vad som gäller, detta för att förekomma risken för eventuella missförstånd.

 

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer