Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-04-21

Synpunkter i anledning av samråd – Baltic Offshore Alpha

 

www.sfpo.se

 

Länk till dokumentet.

 

 

                                                                                                   

Göteborg den 21 april 2022

 

                                                                                     Njordr Offshore Wind

                                                                                          [email protected]

 

 

 

 

Synpunkter i anledning av samråd jämlikt 6:30 MB – Baltic Offshore Alpha

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

SFPO vill inledningsvis påtala att vi känner en mycket stor oro inför den omvälvande förändring som vi nu står inför med en explosionsartad utbyggnation av storskaliga marina vindkraftparker. Om våra hav fylls med storskaliga marina vindkraftparker, som verkar komma att ske i närtid, så innebär det en avsevärd negativ förändring av förutsättningarna för våra hav med de arter och den fauna som finns däri. SFPO är djupt och seriöst oroade inför denna utveckling som påminner om ett storskaligt gigantiskt experiment med hela det marina ekosystemet.

SFPO är oroade för vindkraftsindustrins bruk av bisfenol A, ett ämne som används i rotorbladen och som är mycket skadligt för hälsan. Hur mycket av ämnet kommer till följd av slitage att läcka från vindkraftsanläggningen under dess livstid? 1 kilo bisfenol A är tillräckligt för att förorena 10 miljarder liter vatten. Vad blir den långsiktiga effekten av användande av bisfenol A i rotorbladen? (källa: Leading Edge erosion and pollution from wind turbine blades_Final 5_july_English_130721 (wind-watch.org))

Lokalisering

Njordr Offshore Wind (JV mellan Vindkraft Värmland och norska Njordr) planerar en havsbaserad vindkraftspark benämnd Baltic Offshore Alpha strax öster om färjeleden mellan Nynäshamn och Gotland. Vindparken ligger cirka 50 km norr om Visby och knappt 60 km söder om Nynäshamn. Ansökan avser 140 vindkraftverk med en höjd om maximalt 330 meter över havsytan (vart och ett lika högt som Eiffeltornet). Projektområdet är 435 km2 stort och har potential för cirka 2 300 MW installerad effekt med en årsproduktion på drygt 9 TWh.

I Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner av 2019 angavs projektområdet såsom varande för generell användning utan några utpekade intressen eller hänsyn. Möjliga användningsområden angavs vara rekreation, sjöfart, utredningsområde för sjöfart och yrkesfiske. Vän av ordning kan ställa sig frågan hur den planerade vindkraftsparken ska kunna samexistera med rekreation, sjöfart och yrkesfiske? Att ett område angavs vara för generell användning innebär enligt SFPO:s uppfattning inte att området kan ianspråktas för ett exklusivt användningsområde – marin vindkraftspark – som per automatik utesluter området för annan användning. Om så sker innebär det detsamma som att området angetts för energiproduktion. Projektområdet överlappas dock inte av några riksintressen eller skyddade områden, dock finns ett område av riksintresse för yrkesfiske strax väster om området.

 

Teknik

SFPO har noterat att ansökan om tillstånd för anläggande av sjökabel kommer att göras separat, trots det vill SFPO redan i detta sammanhang förorda användande av bästa möjliga miljövänliga teknik i alla delar och betonar betydelsen av att allt kablage plöjs ned i havsbottnen för att säkerställa minsta möjliga påverkan.

Baltic Offshore Alpha kommer att bestå av vindkraftverk på flytande fundament. SFPO är på goda grunder skeptiska till flytande fundament. SFPO efterfrågar i MKB fullständig information om hur man avser säkerställa att dessa förankrade fundament över tiden ska bestå förankrade. SFPO tror inte att det finns någon möjlighet att säkerställa att dessa förankrade fundament förblir förankrade över tiden och därmed föreligger det åtskilliga säkerhetsrisker förenade med valet av teknik. En flytande vindkraftspark medför betydande säkerhetsrisker, eftersom material som säkerställer förankring över tiden inte existerar och risken är att det i området från tid till annan i framtiden kommer att flyta omkring stora vindkraftverk. Dessa säkerhetsrisker bör nogsamt beskrivas i MKB.

 

Fisk

I 5.6.3 omtalas torsk och där sägs det att torskpopulationen är kraftigt påverkad av kommersiellt fiske samt förändringar i vattenkvalitén. Det torskfiske som tidigare bedrevs i Östersjön, och som förhoppningsvis inom en snar framtid åter kommer att bedrivas, bedrevs i enlighet med forskningsrekommendationer. Givetvis påverkades torsken av det kommersiella fisket, men orsaken till rådande situation är framför allt och härutöver en kombination av en icke-fungerande havsmiljöpolitik samt avsaknaden av en fungerande förvaltning av säl (och skarv). Sökanden bör uppdatera texten vad gäller största hoten mot torsken, som i texten anges vara det höga fisketrycket, eftersom det var länge sedan något riktat torskfiske bedrevs i östra Östersjön (2019). Sökanden bör även revidera texten vad gäller hot mot ål, det är inte fisket som är ålens största fiende – det är vattenkraften.     

 

Yrkesfiske

I 5.10 omtalas yrkesfiske – ingenstans i texten, vare sig i 5.10 eller över huvud taget, omnämns samexistens mellan det fiske som bedrivs i området och vindparken. SFPO anser detta vara en stor brist och förutsätter att sökanden redogör för samexistensmöjligheterna i kommande MKB.

Det är inte tillfyllest att redovisa fisket som sker i figurerna 37 – 40. Ackumulerade data bör sammanställas som visar på det fiske som bedrivits i området de två senaste decennierna för att ge en rättvisande bild.

I 6.9.2 omtalas den så ofta upprepade osanningen om marin vindkraft, att de skulle ha en positiv inverkan i form av en reveffekt. Sanningen är att så snart snurrorna börjar snurra så flyr fisk området.

 

Nedan listas ett antal frågeställningar som vi önskar finna riktiga svar på i MKB:

Hur påverkas vattenomsättning och strömmönster av vindparken, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisksamhället av kroniskt oljud från vindparken, enskilt och kumulativt över tid?

Hur påverkar elektromagnetiska fält fisksamhället, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisks lek, uppväxt och vandringar, enskilt och kumulativt?

Hur påverkas fisksamhället av skuggeffekten av vindkraftverkens vingar?

Innebär projektet på något sätt användning av bisfenol A och i så fall hur kommer projektet att säkerställa ett 0-läckage av ämnet?

Om parken etableras kan man fråga sig hur det fiske som blir ekonomiskt skadelidande av vindparken ska ersättas för den ekonomiska skadan?

 

SFPO ser fram emot att få del av er MKB för yttrande.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer