Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-27

Synpunkter på ”EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                                                                                Göteborg den senast 27 oktober 2022

Länk till dokumentet.

[email protected]
[email protected]

 

 

 

                        

Synpunkter på ”Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om restaurering av natur”, M2022/01470

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om selektivitet, skonsamhet och kvalité.

 

SFPO har fått möjligheten att ge synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur.

 

Trots ansträngningar såväl inom EU som internationellt fortsätter förlusten av biologisk mångfald och förstöringen av ekosystem i en alarmerande hastighet, vilket skadar människor, ekonomi och klimat. Syftet med föreliggande förslag är att restaurera skadade ekosystem i hela EU genom att a) att fastställa rättsligt bindande mål för att restaurera ekosystem och bevara deras goda tillstånd, som komplement till befintliga rättsliga instrument, och b) att inrätta en effektiv ram för genomförandet, där medlemsstaterna utarbetar nationella restaureringsplaner med uppgifter om hur målen ska nås, bedömningar av tillstånd, planering av restaurering, rapportering och finansiering. Förslaget som syftar till att komplettera befintlig miljöpolitik förväntas innebära avsevärda förbättringar i läget för den biologiska mångfalden och ekosystemens hälsa i hela EU.

 

SFPO har följande synpunkter:

 

Friska ekosystem är en förutsättning för hållbart fiske och tillgången på livsmedel från havet. Därför kan en viss restaurering av marina miljöer vara motiverad, inte minst vad gäller Östersjön. Östersjön riskerar att förlora sin potential som livsmedelsproducent på grund av omfattande miljöpåverkan.

SFPO anser att förslaget i sin nuvarande utformning är alltför långtgående, långt utöver det omfattas av art- och habitatdirektivet, och riskerar att äventyra en nödvändig och viktig produktion av marina livsmedel. Förslaget har stora budgetära konsekvenser och konsekvenser i övrigt är svårbedömda. EU kommissionen har helt enkelt drivit denna fråga för långt. Det är för mycket, på för kort tid och vid fel tidpunkt, med tanke på situationen i världen. SFPO anser därför att förslaget bör omarbetas till en mer realistisk version.

 

 

 

SVERIGES FISKARES PO

Peter Ronelöv Olsson                                   Fredrik Lindberg                     Ingemar Berglund

Ordförande                                                     Ombudsman                          Utredare
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer