Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
MSC
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-09-29

Yttrande angående begäran om yttrande gällande Regeringsuppdrag - fågeldirektivet

 

www.sfpo.se

 

 

 

                                                                                                                   

Göteborg den 29 september 2022

 

                                                                                                   Länsstyrelsen Halland

                                                                                                   [email protected]

 

 

Länk till dokumentet.

 

 

 

Yttrande från SFPO i anledning av begäran om yttrande gällande Regeringsuppdrag, dnr 511-5065-21

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.  

Regeringen har gett länsstyrelserna i kustlänen i uppdrag att föreslå nya Natura 2000-områden för de kust- och havsområden som är mest betydelsefulla för vilda fåglar. Länsstyrelsen i Halland har fått i uppdrag att utreda värdet av IBA-området Lilla Middelgrund. Naturvårdsenheten föreslår att det befintliga N2000-området Lilla Middelgrund utvidgas (30 000 hektar), det befintliga N2000-området Fladen kompletteras till att även bli SPA-område för sillgrissla, tordmule och tretåig mås, det befintliga N2000-området Stora Middelgrund och Röde bank kompletteras till att även bli SPA-område för sillgrissla, tordmule samt tretåig mås samt att det befintliga N2000-området Morups bank kompletteras till att även bli SPA-område för sillgrissla, tordmule och tretåig mås.

I ljuset av den gedigna kunskapsinsamling som gjorts vill SFPO peka på den risk som fågelsamhället står inför i anledning av att Kattegatt inom kort riskerar att till stor del bestå av marina vindkraftsparker. Oavsett hur många skyddade områden som föreskriftsfästs så kommer fågelpopulationerna att påverkas negativt av en storskalig marin vindkraftsutbyggnad. 

Det fiske som bedrivs i området upplever ej att det föreligger någon konflikt vad gäller fågelskydd. Vår uppfattning är därför att det inte föreligger något behov av någon ytterligare fiskereglering.

SFPO delar Naturvårdsenhetens bedömning att det föreliggande förslaget bidrar till att avhjälpa bristen på N2000-områden för fåglar.

SFPO vill i sammanhanget avslutningsvis dels peka på den problematik som yrkesfisket med flera upplever i förhållande till skarv, ävensom det inte är föremål för denna remiss. Det finns alldeles för mycket skarv, som äter alldeles för mycket fisk. Denna problematik förtjänar att tas på allvar och bör så snart som möjligt föranleda handling.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

För mer information om MSC se MSC - Västkustfisk (vfisk.se).

Kontaktperson är Linda Frithiof
Tel: 070-282 69 76
E-post: [email protected]

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer