Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-10-10

Yttrande rörande avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner

 

www.sfpo.se

 

 

Länk till dokumentet.

                                                                                                                   

Göteborg den 6 oktober 2022

 

                        

Yttrande rörande avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner, Havs- och vattenmyndighetens dnr 2340-2022

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Strömstad till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om selektivitet, skonsamhet och kvalité. 

 

SFPO har följande synpunkter, i kursiv stil, organiserade under de rubriker ni tillhandahållit.

 

Kap 1 Strategisk miljöbedömning, ändrade havsplaner och avgränsningssamråd

- Saknas något perspektiv, vad gäller syfte och tolkning av de lagstadgade kraven på strategisk miljöbedömning?
 

Kap 2 Avgränsning - generellt

- Hur bör alternativ hanteras i havsplaneringen respektive miljöbedömningen?

Planförslagets miljöeffekter kommer att bedömas mot ett så kallat nollalternativ – de tidigare antagna planerna. Detta tycks förutsätta att effekterna av de gamla planerna inte påverkas av de nya planerna, ett slags marginaleffekt-resonemang. Detta behöver inte vara fallet. De antagna havsplanerna har inte heller implementerats i någon större utsträckning. Detta gör att det känns mer adekvat att som nollalternativ ha ett scenario utan havsplan dvs. ett nollalternativ som i miljöbedömningen i de nu antagna havsplanerna.

- Bör miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas i tid och rum på ett annat sätt? I så fall hur?

Miljöbedömningen ska analysera den betydande miljöpåverkan som kan uppkomma till följd av havsplanerna, såväl inom som utanför havsplaneområdena, inklusive på land. Inkluderar ”land” sötvatten? Det finns samband mellan hav och sötvatten som behöver inkluderas, främst vad gäller vandringsfisk.

- Vilken detaljeringsnivå bör miljökonsekvensbeskrivningen ha för att göra mest nytta som beslutsunderlag? Exempelvis geografisk upplösning, tematisk inriktning, dokumentets omfattning.

Miljöeffekterna planeras redovisas för varje havsplaneområde, men även mer detaljerade analyser på havsområdes- och områdesnivå kan bli aktuella beroende på de miljöeffekter som havsplanerna anses kunna föranleda. De mer detaljerade analyserna är viktiga därför att lokala effekter som kan vara viktiga vid granskningen kan tänkas spädas ut i redovisningen per havsplane områden.

Bedömningsgrunder och metod

- Finns särskilda bedömningsgrunder för de uppräknade miljöaspekterna som behöver beaktas särskilt i arbetet?

Det ökade inslaget av vindkraft i de nya havsplanerna kan komma att ha stor påverkan på yrkesfisket. Effekterna på yrkesfisket måste belysas tydligt vad gäller ekonomi och sysselsättning. I detta sammanhang är det viktigt att frågan om möjlig samexistens belyses.

- Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås omfatta en miljöbedömning enligt kap.6 miljöbalken kompletterad med en bedömning av sociala och ekonomiska effekter. Finns alternativa eller kompletterande ansatser och metoder som borde beaktas i arbetet?

- Vilka är de viktigaste aspekterna att beakta vid hantering av osäkerheten i miljöbedömningen?

Det finns väldigt få långtidsstudier om effekter av vindkraftparker till havs och inga alls av en så storskaliga utbyggnad som det blir fråga om i de nya havsplanerna. Hur är det då möjligt att göra bedömningar i förhållande till referensåret 2040? Kumulativa effekter gör det än mer osäkert.
Generellt sett så behöver osäkerheterna i de olika analyserna redovisas tydligare än i miljöbedömningen av de redan antagna planerna.

Kap 3 Kunskapsunderlag

- Finns kunskapskällor och underlag att använda i miljöbedömningen som HaV bör ta del av?

Ekosystemansatsen ska tillämpas i havsplaneringen. Ekosystemansatsens princip 11 säger att:  ekosystemansatsen bör beakta all typ av relevant information, även vetenskaplig och traditionell och lokal kunskap, innovationer och metoder. Den empiriska kunskap som finns hos yrkesfisket om exv. effekter av etableringar av vindkraft bör användas.

Kap 4 Förhållande till planer och policyer

- Behöver något lyftas särskilt i arbetet, i synnerhet vad gäller hur andra planer och policyer påverkar avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen?

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg                Ingemar Berglund

Ordförande                                               Ombudsman                       Utredare
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer