Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlemsinfo
Projekt
Länkar
Kontakt

Remisser


2022-08-25

Synpunkter angående förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från fartyg,

 

www.sfpo.se

 

                                           

Göteborg den 24 augusti 2022

                                                                                                                                                                         Transportstyrelsen

                                                                                [email protected]

 

 

 

 

 

Synpunkter från SFPO i anledning av remiss av Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 20XX:XX) om mottagning av avfall från fartyg, dnr TSF 2020-75

 

 

Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det demersala fisket. Våra medlemmar bedriver fiske på naturens och förvaltarens villkor. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten, från Koster till Kalix. SFPO står för ett långsiktigt hållbart fiske och våra medlemmar är bland de bästa när det handlar om skonsamhet, selektivitet och kvalité.

 

EU:s direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg har ersatts av ett nytt direktiv: direktiv (EU) 2019/883. Direktivet måste införlivas i svensk rätt, vilket sker i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg och i Transportstyrelsens föreskrifter. Nytryck sker av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg. Nytrycket innehåller huvudsakligen dessa ändringar:

 

- Att passivt uppfiskat avfall räknas som avfall från fartyg.

- Att fiskehamnar ska rapportera uppgifter om mottagen volym och kvantitet av passivt uppfiskat avfall.

- Att kostnadstäckningssystemet ändras och no-special-fee tas bort.

- Att fartyg ska tillhandahållas kvitto vid avfallsavlämning.

- Att information från avfallshanteringsplanerna ska offentliggöras.

- Att det tydliggörs att varv ingår i hamnbegreppet.

- Att skyldigheten att underrätta Transportstyrelsen då avfall inte kunnat tas emot i hamn flyttas till hamnen.

- Att de uppgifter som ska ingå i en avfallshanteringsplan ändras och utökas.

- Att möjligheten att upprätta regionala avfallshanteringsplaner tas bort.

- Krav på årsrapportering och hamnars krav på att spara avfallsanmälan tas bort.

 

Problemet med marint skräp är stort och påtagligt och likaså är behovet av ändamålsenliga och lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problematiken. En prioritering av positiv incitamentsstyrning hade varit att föredra, men direktivet är beslutat och ska införlivas i svensk rätt. I fråga om den administrativa börda som redan nu tungt belastar yrkesfisket torde alla vara överens om lämpligheten av att den minskar. Detta till trots ökar denna börda över tiden, detta är en utveckling som måste brytas så att yrkesfisket kan ägna tid åt det verksamheten handlar om – att producera marin mat på ett långsiktigt hållbart sätt.

 

Vi delar den bedömning som uttrycks vad gäller alternativet att kräva att hamnar tar ut en avgift. Det är positivt och ändamålsenligt att fartyg kan lämna avfall utan att betala någon avgift. Att kräva att hamnar tar ut en avgift för mottagning av avfall skulle vara direkt kontraproduktivt i förhållande till syftet även om kostnaden i sig faktiskt inte kan trollas bort. Än mer ändamålsenligt hade varit om fartyg hade fått ersättning för inlämnat avfall utifrån den insats som görs för havsmiljön och att staten stod för finansieringen, det hade på det stora hela för övrigt varit det mest anständiga.

 

Vi är skeptiska till att fiskefartyg större än 300 BRT ska drabbas av ytterligare en administrativ börda – förhandsanmälan av avfall och som utifrån kvittouppgifterna ska rapportera avfallsmängderna i MSW, spara kvittot ombord, och som därefter kan bli föremål för fartygsinspektion.

 

I konsekvensanalysen under B omtalas den kostnad som den nya regleringen medför för fiskehamnar vad gäller passivt uppfiskat avfall. SFPO anser rent principiellt att oavsett om de kostnader som den nya regleringen medför är små eller stora så borde full statlig kostnadstäckning utgå. Den kostnad som åläggs fiskehamnarna ska till syvende och sist betalas av något och vi kan inte anse att det är anständigt att de som bidrar till en förbättring av havsmiljön ska vara de som betalar för andras försyndelser. Full kostnadstäckning för merkostnaden bör på ett eller annat sätt utgå. På s. 22, sista stycket, i konsekvensanalysen omtalas alternativa finansieringssystem. Det anges att sådana alternativa finansieringssystem ligger utanför föreskriftsarbetet. Artikel 8.2 d i direktivet lyder:

”För att undvika att kostnaderna för insamling och behandling av passivt uppfiskat avfall uteslutande bärs av hamnanvändare ska medlemsstaterna i förekommande fall täcka dessa kostnader med intäkterna från alternativa finansieringssystem, inbegripet från system för avfallshantering och från tillgänglig unionsfinansiering samt nationell och regional finansiering.”

SFPO anser att Transportstyrelsen omgående bör agera så att statlig finansiering av den merkostnad som uppkommer för fiskehamnar i denna del säkerställs. Ersättning för merkostnader kan antingen ske mot uppvisande av verifikat som visar de faktiska merkostnaderna, eller för att göra det enkelt med schablonbelopp motsvarande de som anges i konsekvensutredningen.

 

SVERIGES FISKARES PO

 

Peter Ronelöv Olsson                               Fredrik Lindberg

Ordförande                                               Ombudsman

 
Arkivet.

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Bli medlem

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Teija Aho (Vice Ordförande)
0763-75 80 32
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]

Ingemar Berglund (Utredare)
0760-26 40 44
[email protected]

Läs mer