Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Nyheter
Om SFPO
Om Svenskt fiske
Medlem
MSC
Projekt
Länkar
Kontakt

Medlemsinformation


2019-10-16
Synpunkter på förslag till ny föreskrift Statens jordbruksverks föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller, dnr 4.4.16-08280/2019
2019-10-15
Tid i tanken i Hirtshals - fredag 18 oktober
2019-10-14
Livsmedelsverket kräver näringsdeklaration, räkor
2019-10-11
Seminarium 6 dec - Sjömat för framtiden
2019-10-08
FIHM2019-702-5 Bilaga 1
2019-10-08
FIHM2019-702-5 Föreläggande om försiktighetsmått
2019-10-07
Översyn av de instrument för statligt stöd som är tillämpliga inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
2019-10-04
[ES] FIHM2019-661-9 Föreläggande om försiktighetsmått
2019-09-27
Yttrande, naturreservatet Skånska Kattegatt, dnr 511-5924-2017
2019-09-19
Yttrande i anledning av remiss om fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter (dnr 2309-2018)
2019-09-18
Yttrande i anledning av förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (Dnr/beteckning TSF 2019-72)
2019-09-06
Synpunkter i anledning av översyn av områden av riksintresse för yrkesfisket, MB 3:5 (dnr 2244-18)
2019-09-05
Synpunkter i anledning av förslag till tilläggsbeslut för naturreservatet Utteros i Varbergs kommun (511-8770-17)
2019-09-05
Synpunkter i anledning av förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet Sik i Varbergs och Falkenbergs kommun (511-7049-11)
2019-09-05
Synpunkter i anledning av avgränsningssamråd enl. 6 kap. MB avseende utfyllnad av vattenområden i Norra hamnen i Malmö
2019-09-03
Framställan ang. vald stopperiod för ålfisket
2019-08-28
Synpunkter i anledning av samråd enligt MB inför ansökan om nedläggning av undervattenskabel
2019-08-22
Framställan ang. lax, område 22 - 31
2019-08-22
Önskemål om ytterligare broöppningar - Falsterbokanalen
2019-08-21
Synpunkter i anledning av erhållet samrådsunderlag – Utsprångskajen, Härnösand (uppdragsnr 1320040501)
2019-08-21
Yttrande i anledning av remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälliga fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist (dnr. 2787-2019)
2019-07-12
Synpunkter - Kompletterande underlag för avgränsningssamråd, dumpning av muddermassor till havs i samband med muddring av allmän farled vid Ystads hamn (dnr 19-03025)
2019-07-08
SFPO lanserar mall för lådetiketter!
2019-06-25
SFPO:s ordinarie föreningsstämma
2019-06-25
Stadgar
2019-06-17
Yttrande om förslag till havsplaner (dnr 666-19)
2019-06-17
Externremiss fartområdenas indelning
2019-06-11
Försvarsmaktens provsprängning
2019-06-05
Synpunkter i anledning av remiss: Förslag till fördjupad strukturbild av kustzonen, dnr 2106-00181.10
2019-06-05
Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske
2019-05-17
Veckobrev till medlemmar!
2019-05-03
Inbjudan till ålfiskande medlemmar
2019-05-03
Nord Stream 2 activities in May 2019
2019-04-08
Marin strategi för Västershavet - remiss
2019-04-01
Nord Stream 2 activities in April 2019
2019-03-28
Beslut skyddsjakt storskarv Kalmar län 2019-2021
2019-03-28
NordLink; Deler av undersjøisk strømkabel mellom Norge og Tyskland skal legges vår/sommer 2019
2019-03-28
Beslut. Föreläggande undervattenssprängning Björkholmen, Uddevalla kommun
2019-03-19
Beslut undervattenssprängning Sturkö Syd, karlskrona kommun
2019-03-18
SFPo yttrande i Samråd om områdesutvecklingsplan för den tyska delen av Nordsjön och Östersjön – Utkast till områdesutvecklingsplan 2019 och utkast till miljörapport (miljökonsekvensbeskrivning)
2019-03-15
Inbjudan granska förslag till havsplaner för Sverige
2019-03-15
Remiss om stategi för skydd och förvaltning av marina miljöer och arter i Västerhavet
2019-03-14
Ny kategori för 5-15 m fartyg i EBBA!
2019-03-07
INBJUDAN TILL MÖTE FÖR ATT DISKUTERA HUR ERSÄTTNINGEN FRÅN NORD STREAM 2 SKA ANVÄNDAS
2019-03-06
NordLink kabeldragning information
2019-03-06
Nord Stream 2 activities in March 2019
2019-02-25
Information om verksamhet nära undervattenskablar
2019-02-18
Realtidsstängning i Nordsjön
2019-02-18
Realtidsstängning i Skagerrak/Nordsjön
2019-02-15
Remiss: sprängning i vatten v918, sprängområde Sturkö Syd, Karlskrona
2019-02-15
Remiss: sprängning i vatten v914 och v915, sprängområde 4 Huvudskär, Haninge kommun
2019-02-06
Utbildning EBBA 25/2 Limhamn
2019-01-30
Nord Stream 2 activities in February 2019
2019-01-16
Minröjningsövning västkusten 7/5-14/5
2019-01-14
SFPO medarrangör i seminarium om sälförvaltning 1 mars i Luleå
2019-01-09
Viktig information från Göteborgs Fiskauktion till dig som byter båt
2019-01-08
Enkät om landningsskyldigheten till fiskare (engelska)
2019-01-07
Nord Stream 2 activities in January 2019 - notification to fishermen
2018-12-19
Hälleflundra fredningstid 20/12-31/3
2018-12-13
Förlorade passiva redskap? Pengar att söka för att ersätta dem!
2018-12-10
Information om spårbarhet till leverantörer av krabbklor och andra förstahandsmottagare
2018-12-05
Sjösäkerhetsutbildningar på Öckerö Maritime Center
2018-12-04
Utbildning EBBA den 11/1
2018-12-04
Datainsamling i Kattegatt med obemannad segelboj
2018-12-04
Nord Stream 2 activities in December 2018
2018-12-03
Julhälsning från Jordbruksverket och Landsbygdsnätverket
2018-11-22
Presentationer som hölls vid konferensen i Simrishamn
2018-11-22
Från NEAFC-mötet förra veckan
2018-11-20
BSAC-mötet 5-6 november
2018-10-24
EgenBåtBesiktningsApplikation - avtal för våra medlemmar
2018-10-22
Infiskningskrav i demersala systemet
2018-10-18
Den 9/11 håller vi ett ålmöte med myndigheter på Fiskets Hus. Ålfiskande medlemmar är välkomna! Agenda nedan.
2018-10-12
"Ebba" - medlemsstöd för egenkontroll av fartyg
2018-10-12
Idag har SFPO ingått avtal om Ebba (gäller från 1/11) , en båtbesiktningsapplikation som säkerställer att alla medlemmar kostnadsfritt kan efterkomma Transportstyerlsens nya regler. Mer info kommer inom kort!
2018-10-03
Nord Stream 2 activities in October 2018
2018-09-19
ÖMC Kursdatum för Säkerhetskurs för yrkesfiskare höst 2018 och vår 2019
2018-09-18
Ev medlemssynpunkter välkomna: Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utmärkning till sjöss med sjövägmärken
2018-09-06
Baltic pipe - Samrådsredogörelse och samråd om en ytterligare alternativ sträckning
2018-08-30
Nord Stream 2 activities in September
2018-08-29
STORMÖTEN FÖR RÄKFISKARE & KRÄFTFISKARE DEN 14 SEPTEMBER 2018
2018-08-22
Nord Stream 2 activities in August 2018
2018-08-22
Samråd kraftledning
2018-08-13
MSC-lappar för kräfta
2018-07-06
Samråd om förläggning av sjökablar i Göteborgs södra skärgård
2018-06-29
Köp SFPO-keps och tygkassen Rent fiske i rena hav!
2018-06-28
MSC:s nya regler om fångst av certifierad och icke-certifierad fångst under samma fiskeresa kommer gälla först från februari 2019!!
2018-06-15
Bratten koordinater
2018-06-04
Remiss från HaV: Förslag om enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens
2018-05-30
Nord Steram activities in June
2018-05-29
Resultat av årsstämman
2018-05-18
Viktig information till dig som säljer genom Göteborgs Fiskauktion!
2018-05-16
Baltic Pipe: Kommande geofysiska/geotekniska undersökningar i södra delen av Östersjön
2018-05-07
NordLink; Deler av undersjøisk strømkabel mellom Norge og Tyskland skal legges sommeren 2018
2018-04-25
Nordstream: notification to fishermen
2018-04-19
Kommentarer välkomna - nedspolning av befintliga starkströmkablar mellan Simrishamn och Bornholm
2018-04-18
SFPO yttrande: Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa fiskarter i Östersjöområdet
2018-04-18
SFPO yttrande: Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter för vissa kontroller
2018-04-11
Intresseanmälan snurrevadsprojektet
2018-04-06
Möjlighet att söka ersättning för förlorade fiskeredskap och anskaffande av nya (ej trål)
2018-03-15
Påminnelse underlag landningsavgift
2018-03-15
Skatteverkets svar på föreningens frågor
2018-03-05
SFPO synpunkter stamnätsförbindelse till Tyskland
2018-02-23
Remisser på gång som SFPO ska besvara
2018-02-22
Skogsdöden & torskdöden
2018-02-13
SFPO har ställt fråga till Skatteverket
2018-01-09
Nya sjöfartsregler - måsteutbildning för medlemmar!
2018-01-08
Ny sjukvårdsförsäkring i Euro Accident!
2018-01-08
Nya regler för inteckning av fartyg
2017-12-06
Fiskebåt önskas hyras för inspelning av livstilsprogram
2017-12-05
Digital inrapportering av bifångstdagböcker för MSC-fisket
2017-12-05
SFPO remissyttrande: Bevarandeplan för Bratten
2017-12-05
SFPO remissyttreande Stärkt livsmedelskontroll genom ökad kommunal samverkan
2017-12-05
SFPO remissvar Vindkraft på Södra Midsjöbanken
2017-12-04
Eu-Norge -avtalen för 2018 klara
2017-11-30
Nytt telefonnummer till JRCC - Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral i Göteborg
2017-11-30
Yttrande i anledning av remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft (M2017/01633/Ee)
2017-11-21
Kallelse till Fisk- och havskräftkommitten OCH Kommittén för fiske med passiva redskap
2017-11-21
Remiss om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:102) om bemanning
2017-11-15
Kallelse Östersjökommitten 24/11 kl 10
2017-11-15
Kallelse räkkommittén 24/11 kl 13
2017-11-13
Konferensinbjudan Offentlig – privat samverkan för en hållbar svensk fisketurism
2017-11-08
OBS! RTC-stenging - Forskrift om stenging av et område i Nordsjøen innenfor Norges økonomiske sone for fiske med trål og snurrevad for å begrense fangst av yngel og småfisk
2017-11-06
SFPO bjuder in till öppet medlemsmöte den 3 november kl 10.00
2017-10-31
NSAC advice - managing fisheries within the landing obligation
2017-10-26
Remiss gällande nya föreskrifter om fisketillsynsmän
2017-10-11
Report of meeting: Skagerrak and Kattegat WG, 2nd October 2017
2017-10-10
Beslutade fiskemöjligheter för Östersjön för 2018
2017-10-06
Information om undervattenssprängning i R71E område 4
2017-09-27
Pelagiska AC (rådgivande gruppen) möte och dokument
2017-09-25
Meddelande angående skyddsjakt på skarv i Västra Götaland
2017-09-11
Utveckling av hemsidan
2017-09-07
Handlingsplan för livsmedel i Uppsala län
2017-09-05
Information från Kystvaktens besök
2017-09-04
Remisser - medlemssynpunkter
2017-08-29
Vill bli fiskare
2017-08-22
Positioner NordLink kabel i Nordsjön
2017-08-22
Information om undervattenssprängninar 171114-171116 kl 0900-1600 dagligen Bonden/Lysekil
2017-08-21
Kommande och nyligen genomförda möten
2017-08-10
Besök av norska Kystvakten 18/8 - inbjudan till alla som fiskar i norsk zon
2017-08-07
Viktiga möten det närmaste som alla intresserade medlemmar är välkomna att delta på:

Vad är SFPO?

Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO) är Sveriges största organisation för yrkesfiskare och arbetar för att tillvarata våra medlemmars intressen.

Läs mer

Vad är MSC?

För SFPO och våra medlemmar är hållbarhet en viktig grundprincip. Flera av de fisken som SFPO:s medlemmar ägnar sig åt är MSC-certifierade och processen pågår för att certifiera ännu fler fisken.

Det senaste dryga decenniet har intresset för MSC-certifiering ökat enormt bland konsumenter, fiskerier, livsmedelskedjor, fiskhandlare och grossister som säljer fisk till konsumenter.

Läs mer

Våra medlemmar

SFPO är Sveriges största yrkesfiskeorganisation, med runt 250 medlemsfartyg. Vi har medlemmar från Strömstad till Haparanda och fartygens storlek varierar från under 5 meter i längd till strax över 34 meter.

Alla yrkesfiskare är välkomna som medlemmar!

Läs mer

Kontakta oss

Peter Ronelöv Olsson (Ordförande)
0705-55 31 87
[email protected]

Fredrik Lindberg (Ombudsman)
0705-70 41 14
[email protected]

Marika Nilsson (Ekonomiansvarig)
0708-93 89 88
[email protected]
 

Läs mer